İhale Kayıt No
2018/148542
İhale Konusu
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yetki ve Sorumluluğunda Olan Ulaşım Ağını Daha Verimli, Etkin, Planlı, Genişleyebilir ve Sürdürülebilir Olarak Yönetebilmek Amacıyla Trafik Yönetim Sistemi Malzemeleri (Montaj Dahil) Mal Alımı İşi
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
27-04-2018 10:00
İhale Açıklaması

TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yetki ve Sorumluluğunda Olan Ulaşım Ağını Daha Verimli, Etkin, Planlı, Genişleyebilir ve Sürdürülebilir Olarak Yönetebilmek Amacıyla Trafik Yönetim Sistemi Malzemeleri (Montaj Dahil) Mal Alımı İşi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:2018/148542
1-İdarenin
a) Adresi:Merkez Efendi Mah.3819 Sok.No:80/B YUNUSEMRE/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası:2362352154 - 2362370901
c) Elektronik Posta Adresi:ihale@manisa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:

Miktarı: 10 Kalem trafik yönetim sistemi malzeme ve ekipmanları alımı Türü: Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri:İdarenin belirleyeceği yere montajı yapılmış şekilde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasını takip eden 5 takvim günü içinde iş teslimi yapılarak 90 takvim günü içinde malzemeler özel teknik şartnamede yazan niteliklerine ve özelliklerine uygun şekilde idarenin belirleyeceği yere montajı yapılmış şekilde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU KAT 7 - MERKEZ EFENDİ MAH. 3819 SOK. (NUR SOKAK) 80/B YUNUSEMRE / MANİSA
b) Tarihi ve saati:27.04.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

 • Teklif edilen sistem, faz yeşil süresi, devre süresi, faz sıralaması, koordinasyon parametreleri, kuyruk yönetimi bileşenlerini optimize edebilmelidir. İstekliler bu talebi nasıl karşılayacaklarını açıklayan dokümanı teklif mektubu ile birlikte sunmalıdır
 • İhaleye katılacak istekliler, teklif edecekleri KYM tesis edilen örnek bir kavşak için hazırlanmış performans analiz raporunu teklif aşamasında sunacaklardır. Performans analiz raporu;
 1. Türkiye’de, devlet üniversitelerinde görev yapan Yardımcı Doçent ve üstü ünvana sahip, trafik sinyalizasyon konusunda uluslararası indeksli dergilerde yayını olan bir akademisyen tarafından hazırlanmış olmalıdır.
 2. Demo amaçlı uygulama yapılan bir kavşak için hazırlanabileceği gibi, daha önceden tesis edilmiş bir kavşak için de hazırlanmış olabilir. Talep edilmesi halinde, idare tarafından belirlenecek kent içi sinyalize bir kavşak tahsis edecektir.
 3. Hazırlanması için sarf edilecek tüm giderler istekli tarafından karşılanacaktır.
 4. Hazırlanması sırasında, kavşak sayım verileri, kavşakta çalıştırılmış optimize edilmiş süreler ve karşılaştırma yapılacak optimizasyon öncesi sabit plan verileri kullanılmalıdır.
 5. Hafta içi bir günün akşam zirve ve öğlen zirve dışı saatleri için, toplam gecikme (taşıt-saat/saat) verilerini içermelidir.
 6. Toplam gecikme verileri ele alındığında, optimizasyon öncesine kıyasla, zirve dışı saatlerde en az %30, zirve saatlerde ise en az %15 iyileşme sağlandığını göstermelidir.
 • Kurulacak sistem mevcut Manisa Trafik Yönetim Sistemi yazılım ve donanımları ile tam uyumlu olacaktır. Hali hazırda kurulu olan trafik yönetim sistemi saha ve kavşak donanımları ile yeni kurulumu yapılacak donanım ve yazılımlar arasında tam uyum sağlanmalıdır. Yüklenici bu uyumluluğu sağlayacağına dair belgeyi teklif mektubu ile birlikte sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
 • İhaleye katılacak istekliler teklif ettikleri ürünlerin teknik özelliklerini gösteren katalog, broşür vb. dökümanları teklif dosyasında sunacaklardır.
 • İhaleye katılacak istekliler, teklif edecekleri ve dokümanları sunulan ürünlerden aşağıda listelenenleri numune olarak değerlendirilmek üzere ihale tarihinden önce ve çalışmaya hazır test edilebilir durumda idareye teslim edecektir;

Kavşak Kontrol Cihazı
Kavşak Yönetim Modülü
Veri Yönetim Modülü
Endüktif Loop Algılayıcı
Hücresel Modem
Endüstriyel Anahtar

İhaleye katılacak istekliler, üzerinde teklif edecekleri Trafik Yönetim Yazılımı numunesi kurulu olan bir bilgisayarı, ihale tarihinden önce ve çalışmaya hazır durumda idareye teslim edecektir. Trafik verileri için canlı veya sanal veritabanı bağlantıları kabul edilebilecektir. Her durumda yazılım fonksiyonlarının incelenebilmesi için ihtiyaç duyulan veri, donanım ve yazılımların bulunduğu uzak veya yerel sunucu ortamı hazırlanmış olmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş Trafik Yönetim Sistemleri veya Trafik Sinyalizasyon Sistemleri satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 155 TRY (Türk Lirası) karşılığı MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - MERKEZ EFENDİ MAH. 3819. SOK. ( NUR SOKAK ) NO:80/B YUNUSEMRE / MANİSA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - MERKEZ EFENDİ MAH. 3819 SOK. (NUR SOKAK) 80/B YUNUSEMRE / MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

YÜKLENİCİ FİRMA : TEKOBEL TEKNOLOJİ HİZM.İMAL.İTH.İHRASAN.TİC.LTD.ŞTİ

 Sözleşme Tutarı:799.965,00-TL

.
Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu