İhale Kayıt No
2018/51826
İhale Konusu
Manisa Büyükşehir Belediyesi Vektör Kontrol Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
13-03-2018 10:00
İhale Açıklaması

BİYOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Manisa Büyükşehir Belediyesi Vektör Kontrol Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası:2018/51826
1-İdarenin
a) Adresi:MERKEZ EFENDİ MAH. 3819 SOKAK(NUR SOKAK)NO:80/B YUNUSEMRE/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası:2362314580 - 2362387243
c) Elektronik Posta Adresi:ihale@manisa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:

Miktarı: 1. Kısım 5000 kg, 2. Kısım 300 kg, 3. Kısım 6500 lt, 4. Kısım 10000 lt, 5. Kısım 8000 lt, 6. Kısım 1000 lt, 7. Kısım 3000 lt, 8. Kısım 5000 adet, 9. kısım 200 adet biyosidal ürün alımı Türü: Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri:Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Kırtık Mezarlığı İlaçlama Deposuna Teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasını takip eden 5 gün içinde iş teslimi yapılarak 30 (Otuz) takvim günü içinde ilaçları Özel Teknik Şartnamede yazan niteliklerine uygun şekilde Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Kırtık Mezarlığı İlaçlama Deposuna teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU KAT 7 - MERKEZ EFENDİ MAH. 3819 SOK. (NUR SOKAK) 80/B YUNUSEMRE / MANİSA
b) Tarihi ve saati:13.03.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  1. Ürünler Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olmalıdır. Eğer ürün ithal ise yine Sağlık Bakanlığı tarafından ithaline müsaade edilmiş olmalıdır. Bu belgeler “noter onaylı”  veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı olarak ihale dosyasında sunulmalıdır.
  2. Bölgemiz iklim şartları da göz önüne alınarak olası stabilite sorunlarına ait risklerin yönetilmesi için ürün ruhsatlarında 24 aylık stabilitenin tamamlanmadığına dair herhangi bir ibare bulunmamalıdır. Bu ibarenin bulunduğu ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teknik Şartnamenin 2.8. ve 2.9. maddesinde bulunan ürünler bu maddeden muaftır.
  3. Ürünlerin, Sağlık Bakanlığı’nca verilmiş olan etiket örneği  “noter onaylı” veya  “aslı idarece görülmüştür” onaylı olarak ihale dosyasında sunulmalıdır.
  4. Ürünlerin, ruhsat sahibi veya üretici firmadan almış olduğu satış yetki belgesi “noter onaylı”  veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı olarak ihale dosyasında sunulmalıdır.
  5. Teknik şartnamenin 2.1. ve 2.3. maddesinde bulunan biyosidal ürün için uygulama esnasında veya sonrasında oluşabilecek muhtemel çevresel risklerin yönetimi ve önlenebilmesi için; pestisit ve pestisit içeriğindeki aktif madde spesifikasyonlarının ya da toksikolojik çalışmalarının bilim tabanlı otoriteler tarafından kabul edilmiş olması gereklidir. Aktif madde üreticisinin yapmış / yaptırmış olduğu toksikolojik / ekotoksikolojik çalışmalar veya analizler ihale dosyasında Türkçe olarak sunulmalıdır. Sunulan bu çalışmalar WHO, EU, FAO, EPA ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş üniversiteler tarafından desteklenmeli veya yapılmalıdır.
  6. Ürünlerin Güvenlik Belgesi (MSDS ) sunulmalıdır.
  7. İstekliler maliyet hesaplamalarını ihale dosyası içinde sunacaklardır.
  8. Teknik Şartnamenin 2.9. maddesinde bulunan karasinek ipi için Türkçe broşür sunulmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

Adayın imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

4. Kısım, 5. Kısım, 6. Kısım için Hektar Maliyeti baz alınacak olup, Hektar Maliyet hesabında onaylı etiketine göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıda yazılı formül üzerinden yapılacak hesaplama sonrası en düşük hektar maliyet sahibi üzerinde bırakılacaktır. Hektar maliyeti= 1 litre İlacın Fiyatı / 1 litre ilacın ilaçladığı alan(Ha) Örnek: 1.) Teklif sahibi: 1 litre İlaç: 10,00 TL fiyat ile 20 Hektar alan ilaçlamış olsun; 2. )Teklif Sahibi: 1 Litre İlaç: 12.00 TL fiyat ile 30 hektar alan ilaçlamış olsun; 1. Numaralı istekli Hektar maliyeti:10,00/ 20= 0,50 TL /1 hektar maliyet 2. Numaralı istekli Hektar maliyeti:12,00/ 30= 0,40 TL/ 1 hektar maliyet: olarak hesaplanacağından 2 numaralı isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
7. Kısım için Metrekare Maliyeti baz alınacak olup, Metrekare Maliyet hesabında onaylı etiketine göre, ekonomik en açıdan en avantajlı teklif aşağıda yazılı formül üzerinden yapılacak hesaplama sonrası en düşük metrekare maliyet sahibi üzerinde bırakılacaktır. metrekare maliyeti= 1 Lt. İlacın Fiyatı / 1 litre ilaçla ilaçlanan alan genişliği (m2) Örnek: 1.) Teklif sahibi: 1 Lt. İlaç: 10,00 TL fiyat ile 20 m2 alan ilaçlamış olsun; 2. )Teklif Sahibi: 1Lt. İlaç: 12.00 TL fiyat ile 30 m2 alan ilaçlamış olsun; 1. Numaralı istekli m2 maliyeti:10,00/ 20= 0,50 TL /1 m2 maliyet 2. Numaralı istekli m2 maliyeti:12,00/ 30= 0,40 TL/ 1 m2 maliyet: olarak hesaplanacağından 2 numaralı isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
1. , 2. , 3. , 8. , 9. Kısımlar en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - MERKEZ EFENDİ MAH. 3819. SOK. ( NUR SOKAK ) NO:80/B YUNUSEMRE / MANİSA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - MERKEZ EFENDİ MAH. 3819 SOK. (NUR SOKAK) 80/B YUNUSEMRE / MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

YÜKLENİCİ:Avas Vet. Hizm. Çevre Ve Halk Sağ. İlaç Gıda Tar. Hayv. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

KALAN KISIMLAR:9.KISIM Karasinek İpi

SÖZLEŞME BEDELİ:35.000,00.TL

YÜKLENİCİ:Envirotek Çevre Sağ. Tic. A.Ş.

KALAN KISIMLAR:2.KISIM Bacillus thuringiensis israelensis (BTI) G

SÖZLEŞME BEDELİ:103.500,00.TL

YÜKLENİCİ:Limon Grup Çevre Sağ. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

KALAN KISIMLAR:4.KISIM Permethrin EC ve 8. KISIM Karasinek Tuzağı

SÖZLEŞME BEDELİ:471.250,00.TL

YÜKLENİCİ:Rota Vektör Kontrol Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

KALAN KISIMLAR:6.KISIM 1R-trans phentohrin EC

SÖZLEŞME BEDELİ:160.000,00.TL

YÜKLENİCİ:Zeta Çevre Ve Halk Sağ. İlaç. Tic. A.Ş.

KALAN KISIMLAR:5.KISIM LD50 değeri en az 500 mg / kg olan aktif madde EC veya ME ve 7. KISIM Alfa- Cypermethrin SC 

SÖZLEŞME BEDELİ:2.375.000,00.TL

.
Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu