İhale Kayıt No
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi
İhale Konusu
Taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecektir. (Kiralanacaktır)MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI
İhale Türü
Diğer
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
26-05-2021 15:00
İhale Açıklaması

İLAN

 MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İhalenin Konusu: Mülkiyeti, hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait aşağıda adresi, kira süresi, metrekaresi, aylık muhammen kira bedeli, geçici teminat bedeli, şartname doküman bedeli, ihale günü ve saati yazılı taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecektir. (Kiralanacaktır) İhale; Laleli Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı No:242 Yunusemre / MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

Söz konusu taşınmazlar idari şartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

 

Kiralanacak Taşınmazların;

Sıra No

 

Adresi

Kira Süresi

Aylık Muhammen
Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

Şartname Doküman Bedeli

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Gölmarmara İlçesi Atatürk Mahallesi 6 Eylül Meydanı No:14/A (Otogar İçi)  adresindeki 31,38 m²’lik İş yeri

5 Yıl

 

720,00 TL

 

1.296,00 TL

43,20 TL

26/05/2021

15:00

2

Şehzadeler İlçesi 1.Anafartalar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi No:40/115(Yeni Han) adresindeki 18,20 m²’lik İş yeri

5 Yıl

650,00 TL

1.170,00 TL.

43,20 TL

 

 26/05/2021

15:05

3

Şehzadeler İlçesi 1. Anafartalar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi No:40/Z14 (Yeni Han)  adresindeki 28,62 m²’lik WC

5 Yıl

1.500,00 TL

+ K.D.V

2.700,00 TL

86,40 TL

 

 26/05/2021

15:10

4

Şehzadeler İlçesi 1. Anafartalar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi No:40/Z10 (Yeni Han)  adresindeki 29,45 m²’lik İş yeri

5 Yıl

760,00 TL

1.368,00 TL.

43,20 TL

 

26/05/2021

15:15

5

Şehzadeler İlçesi İshak Çelebi Mahallesi Ulutepe Caddesi No:103/A  adresindeki

10 m²’lik WC

5 Yıl

325,00 TL

+ K.D.V

585,00 TL.

43,20 TL

 

26/05/2021

15:20

6

Kırkağaç İlçesi Yeni Mahalle 46. Sokak No:6/8 adresindeki 42,00 m²’lik Kahvehane

3 Yıl

3.175,00 TL

+ K.D.V

3.429,00 TL.

86,40 TL

 

26/05/2021

15:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

 

1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

                   a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (en geç ihale tarihinden önce 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)

                   b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir. )

2- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek, (Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin)

4- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek,

5- İmza sirküleri vermek:

                   a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,

                   b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

                   c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

6- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

                   a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)

                   b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,

                   c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek,

                   d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

7- İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

8- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).

9-  Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ait belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),

10- Her sayfası imzalanmış şartname örneği.

11- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

 

Geniş bilgi ile ihale dokümanı mesai saatleri içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden bedeli karşılığında satın alınabilir ya da ücretsiz görülebilir.

Taliplilerin ihale günü saat 12.00’ye kadar başvuru dosyalarını Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi,  ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. İlan olunur.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                               Cengiz ERGÜN

                                                                                                                   Belediye Başkanı

.
Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu