İhale Kayıt No
2016/114006
İhale Konusu
Manisa Büyükşehir Belediyesi Vektör Kontrol Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
20-05-2016 14:00
İhale Açıklaması

BİYOSİDAL ÜRÜN SATIN ALINACAKTIR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Manisa Büyükşehir Belediyesi Vektör Kontrol Mücadelesinde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası:2016/114006
1-İdarenin
a) Adresi:MERKEZ EFENDİ MAH. 3819 SOKAK(NUR SOKAK)NO:80/B YUNUSEMRE/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası:2362314580 - 2362387243
c) Elektronik Posta Adresi: 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:
Miktar: Toplam 10 Kısım Biyosidal Ürün T ürü : Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Kırtık Mezarlığı İlaçlama Deposuna Teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasını takip eden 5 gün içinde iş teslimi yapılarak 30 (Otuz) takvim günü içinde ilaçları Özel Teknik Şartnamede yazan niteliklerine uygun şekilde Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Kırtık Mezarlığı İlaçlama Deposuna teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ( KAT 7 )- MERKEZ EFENDİ MAH. 3819 SOK. (NUR SOKAK) 80/B YUNUSEMRE / MANİSA
b) Tarihi ve saati:20.05.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-Ürünlere ait Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ruhsatı veya Sağlık Bakanlığı tarafından ithalat izin belgesi noter onaylı sureti veya “ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR” onaylı fotokopisi teklif zarfı içinde sunulacaktır.


2- Ürünler Sağlık Bakanlığınca verilmiş etiket örneği veya Sağlık Bakanlığı tarafından ithalat izin belgesi noter onaylı sureti veya “ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR” onaylı fotokopisi teklif zarfı içinde sunulacaktır.


3-Ürünlerin Ruhsat sahibi veya Üretici firmadan almış olduğu satış yetki belgesinin noter onaylı sureti veya “ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR” onaylı fotokopisi teklif zarfı içinde sunulacaktır.

4-  Tüm Ürünlere ait güvenlik belgesi (MSDS) ihale dosyası içinde sunacaklardır.

5-  İstekliler maliyet hesaplamalarını ihale dosyası içinde sunacaklardır.

6-Ürünler kolay ve Pratik Kullanıma uygun,depolama koşullarında fiziksel,kimyasal,biyolojik aktivitesini korumalı,daha toksit maddeye dönüştürülmemeli ve kullanım süresi imal tarihinden itibarem en az 2 yıl garantili olmalıdır. Bu husus onaylı etiketinde belirtilmiş olmalıdır.Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ruhsatında geçici ibaresi bulunmamalı ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından verilmiş 24 aylık stabilite testleri tamamlanmış olup; raporlarının fotokopileri ihale dosyasında sunulmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

Adayın imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Yetkili Satıcı İse:
- Yetkili Satıcılık belgesi (istekli ilgili firmanın Yetkili satıcı belgesi üzerinde yer alan imza sahiplerinin üretici firmadaki görevleri ve imza sirküleri, imalatçının imalatçı olduğunu aşağıdaki belgelerin herhangi birinin aslını veya noter onaylı suretini veya aslı idarece görülmüştür onaylı fotokopisini yetki belgesi ile beraber sunulacaktır.)
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kuruma düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş her türlü haşere ilaç satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

5. Kısım, 6. Kısım, 7. Kısım Hektar Maliyeti baz alınacak olup, Hektar Maliyet hesabında onaylı etiketine göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıda yazılı formül üzerinden yapılacak hesaplama sonrası en düşük hektar maliyet sahibi üzerinde bırakılacaktır. Hektar maliyeti= 1 kg. İlacın Fiyatı / ilaçladığı alan(Ha) Örnek: 1.) Teklif sahibi: 1 Kg. İlaç: 10,00 TL fiyat ile 20 Hektar alan ilaçlamış olsun; 2. )Teklif Sahibi: 1 Kg. İlaç: 12.00 TL fiyat ile 30 hektar alan ilaçlamış olsun; 1. Numaralı istekli Hektar maliyeti:10,00/ 20= 0,50 TL /1 hektar maliyet 2. Numaralı istekli Hektar maliyeti:12,00/ 30= 0,40 TL/ 1 hektar maliyet: olarak hesaplanacağından 2 numaralı isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.
8. Kısım Metrekare Maliyeti baz alınacak olup, Metrekare Maliyet hesabında onaylı etiketine göre, ekonomik en açıdan en avantajlı teklif aşağıda yazılı formül üzerinden yapılacak hesaplama sonrası en düşük metrekare maliyet sahibi üzerinde bırakılacaktır. metrekare maliyeti= 1 Lt. İlacın Fiyatı / ilaçladığı alan(m2) Örnek: 1.) Teklif sahibi: 1 Lt. İlaç: 10,00 TL fiyat ile 20 m2 alan ilaçlamış olsun; 2. )Teklif Sahibi: 1Lt. İlaç: 12.00 TL fiyat ile 30 m2 alan ilaçlamış olsun; 1. Numaralı istekli m2 maliyeti:10,00/ 20= 0,50 TL /1 m2 maliyet 2. Numaralı istekli m2 maliyeti:12,00/ 30= 0,40 TL/ 1 m2 maliyet: olarak hesaplanacağından 2 numaralı isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir.

1. , 2. , 3. , 4. , 9. ve 10. Kısımlar  en düşük  fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - MERKEZ EFENDİ MAH. 3819. SOK. ( NUR SOKAK ) NO:80/B YUNUSEMRE / MANİSA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (KAT 5 )-MERKEZEFENDİ MAHALLESİ 3819 SOKAK (NUR SOKAK) NO:80/B YUNUSEMRE/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

  • 1. Kısım: ENBİOSAN ÇEVRE KORUMA KONTROL İLAÇLAMA KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 831.500,00 TL
  • 2. Kısım:ENVİROTEK ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİK EĞİT.VE KİM.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 134.700,00 TL
  • 3. Kısım: TULPAR ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İLAÇLARI VETERİNERLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 87.840,00 TL
  • 5. Kısım : İLTAV HAŞERE İLAÇLAMA TAV.TAR.TURZ.GIDA SAN.VE T.L.ŞTİ 346.265,00 TL
  • 6. Kısım: LİMON GRUP ÇEVRE SAĞLIĞI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 598.800,00-TL
  • 10. Kısım :LİMON GRUP ÇEVRE SAĞLIĞI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 79.000,00 TL

 

.